Phương pháp chi phí sản xuất

Hiện nay, việc xác định phương pháp kế toán là việc cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

1. Tài khoản sử dụng

 • TK 621: Chi phí  nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT).
 • TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp (NCTT).
 • TK 627: Chi phí sản xuất chung.
 • TK 154: Chi phí sản xuất dở dang.
 •  TK 631: Giá thành sản xuất.

Ngoài ra, kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác như: TK 155, TK 157, TK 335, TK 338, TK 142…

2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí vật liệu trực tiếp

Chi phí vật liệu trực tiếp là những chi phí được sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản xuất sản phẩm (nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu…). Trong trường hợp nguyên vật liệu trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, kế toán phải lựa chọn tiêu thức hợp  lý để phân bổ cho các đối tượng liên quan.

Để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. TK này có thể mở chi tiết cho từng đối tượng và không có số dư cuối kỳ.

3. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp thường được tính trực tiếp vào đối tượng chi phí có liên quan. Trường hợp chi phí nhân công trực tiếp có liên quan tới nhiều đối tượng thì có thể tập hợp chung rồi tiêu thức phân bổ thích hợp

Chi phí nhân công trực tiêp là toàn bộ số chi phí về tiền công và các khoản  khác phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất bao gồm (lương chính, lương phụ và các khoản trích theo lương).

Để tập hợp chi phí NCTT, kế toán sử dụng TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” TK này có thể hiện mở chi tiết cho các đối tượng tính giá thành và không có số dư cuối kỳ.

4. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là các chi phí liên quan đến việc phục vụ, quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng, tổ đội, bộ phận sản xuất. Chi phí sản xuất chung có thể được tập hợp trực tiếp hoặc gián tiếp cho từng sản phẩm.

Để tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK 627 “Chi phí sản xuất chung”, TK627 được mở chi tiết cho các tài khoản cấp 2:

 • TK 627.1: Chi phí nhân viên phân xưởng
 • TK 627.2: Chi phí vật liệu
 • TK 627.3: Chi phí dụng cụ sản xuất
 • TK 627.4: Chi phí khấu hao TSCĐ
 • TK 627.7: Chi phí dịch vụ mua ngoài
 • TK 627.8: Chi phí bằng tiền khác.

Do cho phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành, vì vậy cần phân bổ chi phí sản xuất chung theo các tiêu thức như: Theo giờ công của công nhân sản xuất, theo tiền lương của công nhân sản xuất…

5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

Để tập hợp chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp, kế toán tùy thuộc vào việc áp dụng phương pháp kế toán bán hàng tồn kho mà chi phí sản xuất được tập hợp theo một trong hai phương pháp sau:

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên:Theo phương pháp kiểm kê thường xuyên kế toán sử dụng TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và có số dư cuối kỳ
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng TK 631 “Giá thành sản xuất” tài khoản này được mở chi tiết theo đối tượng tập  hợp chi phí sản xuất và không có số dư cuối kỳ

(Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở Chat
1
Close chat
Chào bạn! Chúng tôi đã sẵn sàng tư vấn cho bạn :)

Start